Оглас бр. 7/2021-СК за продажба на гаражни места во Скопје по пат на усно позитивно јавно наддавање (20.09.2021)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Предмет на јавното наддавање се 37 гаражни (паркинг) места  во Скопје и тоа:

4 ГАРАЖНИ (ПАРКИНГ) МЕСТА ВО ОБЈЕКТ 3.1 ИСТОЧНА ИНД. ЗОНА, Бул. ,,Трета Македонска Бригада,, бр. 41 – Скопје

4 ГАРАЖНИ (ПАРКИНГ) МЕСТА ВО ОБЈЕКТ 3.2 ИСТОЧНА ИНД. ЗОНА, Бул. ,,Трета Македонска Бригада,, бр. 43 – Скопје

29 ГАРАЖНИ (ПАРКИНГ) МЕСТА на Ул. “Лихнида,, бр. 4, Ѓорче Петров – Скопје

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текст, пријавата и изјавата за гаражни места.

За дополнителни информации преземете ги Правилата за продажба и Одлуката за продажба.

Огласот е отворен од 20.09.2021 до 27.09.2021

Гаражните места можат да се видат на лице место секој работен ден од 20.09.2021 до 27.09.2021 година од 10:00 – 13:00 часот по претходен договор со лицата за контакт:

Елизабета Радинска тел. 02/2633-882;

Билјана Величковска тел. 02/2633-888;

Срѓан Александров тел. 077/513-015

Share This