Оглас за јавна набавка број 17984/2021

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments


Број на оглас: 17984/2021 објавен на 19.10.2021 година

Предмет на Договорот за јавната набавка: Ревизија на годишна сметка и финансиски извештаи

Линк до огласот: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/3c0f7b08-f541-46e3-855a-26c7877fccea/14

 

Share This