Оглас за јавна набавка број 19437/2021

Од во Јавни набавки во тек со 0 Comments


Број на оглас: 19437/2021 објавен на 15.11.2021 година

Предмет на Договорот за јавната набавка: Набавка за спроведување процедура за сертификација и екстерна проверка во согласност со стандардот ISO 9001:2015

Линк до огласот: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/7f4ab1fa-363d-4a9e-938e-e4491d6e44fd/14

Share This