Оглас за јавна набавка број 21086/2021

Од во Јавни набавки во тек со 0 Comments


Број на оглас: 21086/2021 објавен на 07.12.2021 година

Предмет на Договорот за јавната набавка: Набавка на тонери и потрошен материјал за печатари и мултифункциски уреди

Линк до огласот: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/7ddd58fc-7bb5-43f7-a739-1d4ab531cd52/14

Share This