Оглас за јавна набавка број 21784/2021

Од во Јавни набавки во тек со 0 Comments


Број на оглас: 21784/2021 објавен на 17.12.2021 година

Предмет на Договорот за јавната набавка: Набавка на стоки и услуги за тековно и инвестиционо одржување и сервисирање на рефлекторски систем и осветлување на „Национална арена Тодор Проески“ Скопје

Линк до огласот: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/dccd0218-11e9-490e-aa58-8dc740677568/14

Share This