Оглас за јавна набавка број 22188/2021

Од во Јавни набавки во тек со 0 Comments


Број на оглас: 22188/2021 објавен на 24.12.2021 година

Предмет на Договорот за јавната набавка: Набавка на течни горива

Линк до огласот: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/a452cb8a-d546-4b08-93e3-0cd18c7874dd/14

Share This