Оглас за јавна набавка број 13246/2020

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments


Број на оглас: 13246/2020 објавен на 16.09.2020 година

Предмет на Договорот за јавна набавка: Градежни работи за изградба на објект УB 41 ГП 8 Сарај Скопје.

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Количините за изведба на градежни, градежно занатски, занатски, инсталатерски и други работи за изградба на објект УВ 41 ГП 8 Сарај Скопје се утврдени во Предмерот изработен од Проектантот „ПРИМА ИНЖЕНЕРИНГ“ ДОО – Скопје. **ПОРАДИ ГОЛЕМИНАТА НА ОСНОВНИОТ ПРОЕКТ ИСТИОТ МОЖЕТЕ ДА ГО НАЈДЕТЕ ПРИКАЧЕН НА ВЕБ СТРАНАТА НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА–СКОПЈЕ www.adsdp.mk, во делот Јавни набавки/Огласи во тек, каде што во истоимениот предмет на јавната набавка на дополнителен линк, ОСНОВНИОТ ПРОЕКТ ќе биде прикачен и истиот ќе може да се преземе.

Линк до огласот: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c531deb4-d841-4b08-baaa-a38d5dfc637b/1

Линк до пропратната документација: ZIP документ, 72.003 КВ

Share This