Јавни набавки во тек

Оглас за јавна набавка број 00133/2021

Од во Јавни набавки во тек со 0 Comments

Број на оглас: 00133/2021 објавен на 11.01.2021 година Предмет на Договорот за јавната набавка: Набавка на услуга за тековно одржување и сервисирање на фекални, водоводни и противпожарни пумпи на „Национална арена Тодор Проески“–Скопје Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Набавка на услуга за тековно одржување и сервисирање на фекални, водоводни и противпожарни […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 00097/2021

Од во Јавни набавки во тек со 0 Comments

Број на оглас: 00097/2021 објавен на 08.01.2021 година Предмет на Договорот за јавна набавка: Набавка на услуга за тековно одржување и сервисирање на механизација и разни прислужни машини на „Национална арена Тодор Проески“–Скопје Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Набавка на услуга за тековно одржување и сервисирање на механизација и разни прислужни […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 00076/2021 и измена

Од во Јавни набавки во тек со 0 Comments

Број на оглас: 00076/2021 објавен на 05.01.2021 година Известување за измена објавено на 08.01.2021 година Предмет на Договорот за јавна набавка: Набавка на услуги за тековно и инвестиционо одржување и сервисирање на видео бимови и системот за командување на видео бимови на „Национална арена Тодор Проески“”–Скопје Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 00050/2021

Од во Јавни набавки во тек со 0 Comments

Број на оглас: 00050/2021 објавен на 05.01.2021 година Предмет на Договорот за јавна набавка: Набавка на услуга за тековно одржување и сервисирање на системот за билети и контролиран пристап до стадионот на „Национална арена Тодор Проески“–Скопје Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Набавка на услуга за тековно одржување и сервисирање на системот […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 19946/2020

Од во Јавни набавки во тек со 0 Comments

Број на оглас: 19946/2020 објавен на 30.12.2020 година Предмет на Договорот за јавна набавка: Изградба на вреловоден приклучок за станбен објект 3.9 Реонски Центар Аеродром во Скопје Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Изведба на градежни и машински работи за изградба на вреловоден приклучок за станбен објект 3.9 Реонски Центар Аеродром во […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 19880/2020

Од во Јавни набавки во тек со 0 Comments

Број на оглас: 19880/2020 објавен на 30.12.2020 година Предмет на Договорот за јавна набавка: Набавка на услуга за одржување на хигиена со одвоз на смет и снег на катни гаражи и на „Национална арена Тодор Проески““–Скопје Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Набавка на услуга за одржување на хигиена со одвоз на […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 19846/2020

Од во Јавни набавки во тек со 0 Comments

Број на оглас: 19846/2020 објавен на 30.12.2020 година Предмет на Договорот за јавна набавка: Изработка на проектна документација за објект ГП 4.17 ДУП Градска четврт И04 Даре Џамбаз Општина Центар–Скопје Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Изработка на комплетна проектна документација врз основа на 3 (три) концептуални решенија избрани на Конкурс и […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 19782/2020

Од во Јавни набавки во тек со 0 Comments

Број на оглас: 19782/2020 објавен на 29.12.2020 година Предмет на Договорот за јавна набавка: Набавка на услуги за тековно и инвестиционо одржување и сервисирање на рефлекторски систем и осветлување на „Национална арена Тодор Проески“–Скопје Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Набавка на услуги за тековно и инвестиционо одржување и сервисирање на рефлекторски […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 19674/2020

Од во Јавни набавки во тек со 0 Comments

Број на оглас: 19674/2020 објавен на 28.12.2020 година Предмет на Договорот за јавна набавка: Набавка на средства за хигиена Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Набавка и испорака на средства за хигиена средства за чистење стакло, тоалет, мебел, средства за дезинфекција, крпи за чистење, метли, џогери, ракавици хигиенски, прашак, сол и сјај […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 19197/2020

Од во Јавни набавки во тек со 0 Comments

Број на оглас: 19197/2020 објавен на 17.12.2020 година Предмет на Договорот за јавна набавка: Закупување на простор за објава на огласи и известувања во новинско издавачки куќи Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Набавка на услуги за објавување огласи (огласи за продажба и издавање на станбен и деловен простор, огласи за вработувања, […]

Прочитај повеќе