Јавни набавки во тек

Оглас за јавна набавка број 07437/2020

Од во Јавни набавки во тек со 0 Comments

Број на оглас: 07437/2020 објавен на 21.05.2020 година Предмет на Договорот за јавна набавка: Градежни работи за изградба на објект ГП 5.6.1 во Гевгелија Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Количините за изведба на градежни, градежно занатски, занатски, инсталатерски и други работи за изградба на објект ГП 5.6.1 во Гевгелија се утврдени […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 07367/2020

Од во Јавни набавки во тек со 0 Comments

Број на оглас: 07367/2020 објавен на 20.05.2020 година Предмет на Договорот за јавна набавка: Градежни работи за изградба на објект Венец 2 Ламела 1 и 2 во Дебар. Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Количините за изведба на градежни, градежно занатски, занатски, инсталатерски и други работи за изградба на објект Венец 2 […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 06821/2020

Од во Јавни набавки во тек со 0 Comments

Број на оглас: 06821/2020 објавен на 08.05.2020 година Предмет на Договорот за јавна набавка: Градежни работи за изградба на објект УB 41 ГП 8 Сарај Скопје. Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Количините за изведба на градежни, градежно занатски, занатски, инсталатерски и други работи за изградба на објект УВ 41 ГП 8 […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 06681/2020

Од во Јавни набавки во тек со 0 Comments

Број на оглас: 06681/2020 објавен на 06.05.2020 година Предмет на Договорот за јавна набавка: Градежни работи за изградба на објект Борис Кидрич Ламела 2 во Пехчево. Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Количините за изведба на градежни, градежно занатски, занатски, инсталатерски и други работи за изградба на објект Борис Кидрич Ламела 2 […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 06416/2020

Од во Јавни набавки во тек со 0 Comments

Број на оглас: 06416/2020 објавен на 29.04.2020 година Предмет на Договорот за јавна набавка: Tековно и инвестиционо одржување на објектите со кои стопанисува АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје и обврски во гарантен рок. Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Изведба на […]

Прочитај повеќе