Архива на огласи за деловен простор

Објава 11/2019-ОХ за издавање на деловен простор под закуп во Охрид по пат на електронско јавно наддавање (15.10.2019)

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

Објава 11/2019-ОХ за издавање на деловен простор под закуп во Охрид по пат на електронско јавно наддавање (15.10.2019) Деловниот простор со кој што стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје, подружница Охрид може да биде издаден под закуп на правни и физички […]

Прочитај повеќе

Објава 11/2019-БТ за издавање на деловен простор под закуп во Битола по пат на електронско јавно наддавање (15.10.2019)

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

Објава 11/2019-БТ за издавање на деловен простор под закуп во Битола по пат на електронско јавно наддавање (15.10.2019) Деловниот простор со кој што стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје, подружница Битола може да биде издаден под закуп на правни и физички […]

Прочитај повеќе

Објава 11/2019-СК за издавање на деловен простор под закуп во Скопје по пат на електронско јавно наддавање (15.10.2019)

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

Деловниот простор со кој што стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје, подружница Скопје може да биде издаден под закуп на правни и физички лица (домашни и странски) на определено време до 5 (пет) години. Деловниот простор се издава во видена состојба. […]

Прочитај повеќе

Објава 2/2019 за продажба на деловен простор по пат на електронско јавно наддавање (15.10.2019)

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

За деловниот простор кој е предмет на објавата на јавно наддавање, можат да се пријават за учество сите заинтересирани домашни и странски физички и правни лица кои можат да се стекнат со сопственост на деловен простор на територија на Република Македонија согласно со закон и кои ги исполнуваат условите дадени во објавата. За подетални информации […]

Прочитај повеќе