Јавни набавки – архива

Оглас за јавна набавка број 13617/2019

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments

Број на оглас: 13617/2019 објавен на 29.11.2019 година Предмет на Договорот за јавна набавка: Изработка на проектна документација за објект ГП 1 Блок 5 во Демир Капија Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Изработка на комплетна проектна документација со ревизија и тоа Основен проект со сите фази, проекти за дислокација на постоечки […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 12922/2019

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments

Број на оглас: 12922/2019 објавен на 21.11.2019 година Предмет на Договорот за јавна набавка: Изработка на архитектонско урбанистичка планска документација за објект Дом на спортови во Скопје на ГП 1.7 локалитет И14 во Општина Аеродром Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Изработка на архитектонско-урбанистички проект за ГП 1.7 во Општина Аеродром, ДУП […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 12683/2019

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments

Број на оглас: 12683/2019 објавен на 19.11.2019 година Предмет на Договорот за јавна набавка: Проценка на ризик на работни места и обука на вработени Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Предметот на набавката треба да ги опфаќа следните работи согласно Правилникот за условите за вработените, организацијата, техничките и други услови кои треба […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 11107/2019

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments

Број на оглас: 11107/2019 објавен на 30.10.2019 година Предмет на Договорот за јавна набавка: Закупување на простор за објави на огласи и известувања во новинско издавачки куќи Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Предмет на договорот за јавна набавка е набавка на услуги за објавување огласи (огласи за вработувања, соопштенија, известувања и […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 10783/2019

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments

Број на оглас: 10783/2019 објавен на 25.10.2019 година Предмет на Договорот за јавна набавка: Набавка на информатичка и телекомуникациска опрема Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Набавка и испорака на активна и пасивна мрежна опрема, персонални компјутери и печатари, со подетален опис дадени во техничките спецификации за секој дел одделно. Линк до […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 10663/201

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments

Број на оглас: 10663/201 објавен на 24.10.2019 година Предмет на Договорот за јавна набавка: Набавка на тонери и кертриџи за печатари, копир апарати и факс апарати и резервни делови за печатари, копир апарати и факс апарати Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Набавка на тонери и резервни делови за печатари за потребите […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 09918/2019

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments

Број на оглас: 09918/2019 објавен на 14.10.2019 година Предмет на Договорот за јавна набавка: Градежни работи за изградба на објект Б-4 Лозов Расадник ул. „Питу Гули“ во Свети Николе Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Изведба на градежни, градежно–занатски, занатски, инсталатерски и други работи за изградба на објект КП 9284 КО Св. […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 10026/2019

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments

Број на оглас: 10026/2019 објавен на 15.10.2019 година Предмет на Договорот за јавна набавка: Градежни работи за изградба на објект Плачковички одреди Л1 во Виница Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Договор за јавна набавка на работи за Изведба на градежни, градежно занатски, занатски, инсталатерски и други работи за изградба на објект […]

Прочитај повеќе