Јавни набавки – архива

Оглас за јавна набавка број 11221/2020

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments

Број на оглас: 11221/2020 објавен на 05.08.2020 година Предмет на Договорот за јавна набавка: Изработка на проектна документација за објект ГП2.3.03 ДУП за ЧЕТВРТ 2 во Прилеп Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Изработка на комплетна проектна документација и тоа идеен проект, основен проект со сите фази, проекти за дислокација на постоечки […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 10216/2020

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments

Број на оглас: 10216/2020 објавен на 13.07.2020 година Предмет на Договорот за јавна набавка: Градежни работи за изградба на објект Блок 40. дел индустриска зона – Локалитет 1 ГП 2.1 во Велес Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Количините за изведба на градежни, градежно занатски, занатски, инсталатерски и други работи за изградба […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 09772/2020

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments

Број на оглас: 09772/2020 објавен на 03.07.2020 година Предмет на Договорот за јавна набавка: Телекомуникациски услуги Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Телекомуникациски услуги за потребите на АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката–Скопје по вид и количина дадени во Техничката спецификација. Предмет […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 09400/2020

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments

Број на оглас: 09400/2020 објавен на 29.06.2020 година Предмет на Договорот за јавна набавка: Изработка на проектна документација за објект АРМ четврт 1 Блок 2 објект 2.2 во Битола Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Изработка на комплетна проектна документација и тоа за идеен проект, основен проект со сите фази и проекти […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 09616/2020

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments

Број на оглас: 09616/2020 објавен на 01.07.2020 година Предмет на Договорот за јавна набавка: Набавка на електрична енергија Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Набавка и испорака на електрична енергија, во објекти со кои стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје, […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 09574/2020

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments

Број на оглас: 09574/2020 објавен на 01.07.2020 година Предмет на Договорот за јавна набавка: Набавка на услуги за тековно одржување и сервисирање на паркинг системот за регулирање на влез и излез од паркиралишта со кои стопанисува АДСДП Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Набавка на услуги за тековно одржување и сервисирање на […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 09300/2020

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments

Број на оглас: 09300/2020 објавен на 25.06.2020 година Предмет на Договорот за јавна набавка: Изработка на проектна документација за објект ГП 04.01 Јужен дел – Централно градско подрачје во Скопје Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Изработка на комплетна проектна документација врз основа на концептуално решение избрано на конкурс и тоа Основен […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 07618/2020

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments

Број на оглас: 07618/2020 објавен на 26.05.2020 година Предмет на Договорот за јавна набавка: Набавка на услуга за тековно одржување и сервисирање на УПС системи на „Национална арена Тодор Проески“ Скопје Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Набавката опфаќа тековно одржување и сервисирање на 5 (пет) УПС единици марка Риелло упс модел […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 07437/2020

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments

Број на оглас: 07437/2020 објавен на 21.05.2020 година Предмет на Договорот за јавна набавка: Градежни работи за изградба на објект ГП 5.6.1 во Гевгелија Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Количините за изведба на градежни, градежно занатски, занатски, инсталатерски и други работи за изградба на објект ГП 5.6.1 во Гевгелија се утврдени […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 07367/2020

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments

Број на оглас: 07367/2020 објавен на 20.05.2020 година Предмет на Договорот за јавна набавка: Градежни работи за изградба на објект Венец 2 Ламела 1 и 2 во Дебар. Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Количините за изведба на градежни, градежно занатски, занатски, инсталатерски и други работи за изградба на објект Венец 2 […]

Прочитај повеќе