Јавни набавки – архива

Оглас за јавна набавка број 15863/2019

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments

Број на оглас: 15863/2019 објавен на 31.12.2019 година Предмет на Договорот за јавна набавка: Изработка на проектна документација за објект Бејбунар блок 7.10 во Охрид Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Изработка на комплетна проектна документација и тоа идеен проект, основен проект со сите фази, проекти за дислокација на постоечки подземни инсталации […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 15640/2019

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments

Број на оглас: 15640/2019 објавен на 30.12.2019 година Предмет на Договорот за јавна набавка: Набавка на услуга за одржување на хигиена со одвоз на смет и снег на паркинг, катни гаражи и „Национална Арена Тодор Проески“ Скопје Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Набавка на услуга за одржување на хигиена со одвоз […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 15651/2019

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments

Број на оглас: 15651/2019 објавен на 30.12.2019 година Предмет на Договорот за јавна набавка: Набавка на услуги за сервисирање и одржување на системи и опрема на „Националната арена Тодор Проески“ Скопје – аудио систем за озвучување, системот за билети и контролиран пристап до стадионот, видео бимови и системот за командување на видео бимови, рефлекторски систем […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 15524/2019

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments

Број на оглас: 15524/2019 објавен на 27.12.2019 година Предмет на Договорот за јавна набавка: Изработка на проектна документација за објект У.П. N9 Сењак 4 во Штип Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Изработка на комплетна проектна документација со ревизија и тоа Основен проект со сите фази, проекти за дислокација на постоечки подземни […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 15507/2019

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments

Број на оглас: 15507/2019 објавен на 27.12.2019 година Предмет на Договорот за јавна набавка: Изработка на проектна документација за објект ГП2.3.03 ДУП за ЧЕТВРТ 2 во Прилеп Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Изработка на комплетна проектна документација со ревизија и тоа Основен проект со сите фази, проекти за дислокација на постоечки […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 15148/2019

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments

Број на оглас: 15148/2019 објавен на 23.12.2019 година Предмет на Договорот за јавна набавка: Закупување на простор за објави на огласи и известувања во новинско издавачки куќи Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Набавка на услуги за објавување огласи (огласи за вработувања, соопштенија, известувања и други објави) во печатени дневни медиуми за […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 14976/2019

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments

Број на оглас: 14976/2019 објавен на 19.12.2019 година Предмет на Договорот за јавна набавка: Набавка на производи за бифе и пијалоци Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Набавка на производи за бифе и пијалоци и тоа-чаеви, вода, сокови, млеко, шеќер, мед, кафе (мелено, инстант, еспресо, макијато, капучино), топло чоколадо, чаши за вода, […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 14592/2019

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments

Број на оглас: 14592/2019 објавен на 13.12.2019 година Предмет на Договорот за јавна набавка: Осигурување на имот и опрема, каско осигурување на моторни возила и осигурување на работници од несреќен случај (незгода) на ниво на Друштво Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Дел 1 – Осигурување на имот и опрема од пожар […]

Прочитај повеќе

Оглас за Конкурс за избор на идејно решение број 14420/2019

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments

Број на оглас: 14420/2019 објавен на 11.12.2019 година Предмет: Конкурс за избор на идејно решение за објект ГП 04.01 Јужен дел-централно градско подрачје во Скопје Подетален опис на предметот: Изработка на идејно решение за објект ГП 04.01 Јужен дел–Централно градско подрачје во Скопје. Планираната површина за градба изнесува 1507,00 м2, на парцела со површина од […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 13617/2019

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments

Број на оглас: 13617/2019 објавен на 29.11.2019 година Предмет на Договорот за јавна набавка: Изработка на проектна документација за објект ГП 1 Блок 5 во Демир Капија Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Изработка на комплетна проектна документација со ревизија и тоа Основен проект со сите фази, проекти за дислокација на постоечки […]

Прочитај повеќе