Архива на огласи за деловен простор

Објава 10/2021-СК за издавање на деловен простор под закуп во Скопје по пат на електронско јавно наддавање (26.07.2021)

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

Објава 10/2020-СК за издавање на деловен простор под закуп во Скопје по пат на електронско јавно наддавање (26.07.2021) Деловниот простор со кој што стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје, подружница Скопје може да биде издаден под закуп на правни и физички […]

Прочитај повеќе

Објава 9/2021-СК за издавање на деловен простор под закуп во Скопје по пат на електронско јавно наддавање (26.07.2021)

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

Објава 9/2021-СК за издавање на деловен простор под закуп во Скопје по пат на електронско јавно наддавање (27.06.2021) Деловниот простор со кој што стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје, подружница Скопје може да биде издаден под закуп на правни и физички […]

Прочитај повеќе

Објава 9/2021-БТ за издавање на деловен простор под закуп во Битола по пат на електронско јавно наддавање (26.07.2021)

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

Објава 9/2021-БТ за издавање на деловен простор под закуп во Битола по пат на електронско јавно наддавање (26.07.2021) Деловниот простор со кој што стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје, подружница Битола може да биде издаден под закуп на правни и физички […]

Прочитај повеќе

Објава 9/2021-ОХ за издавање на деловен простор под закуп во Охрид по пат на електронско јавно наддавање (26.07.2021)

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

Објава 9/2021-ОХ за издавање на деловен простор под закуп во Охрид по пат на електронско јавно наддавање (26.07.2021) Деловниот простор со кој што стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје, подружница Охрид може да биде издаден под закуп на правни и физички […]

Прочитај повеќе

Објава 9/2021-ПП за издавање на деловен простор под закуп во Прилеп по пат на електронско јавно наддавање (26.07.2021)

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

Објава 9/2021-ПП за издавање на деловен простор под закуп во Прилеп по пат на електронско јавно наддавање (26.07.2021) Деловниот простор со кој што стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје, подружница Прилеп може да биде издаден под закуп на правни и физички […]

Прочитај повеќе

Објава 9/2021-ВЕ за издавање на деловен простор под закуп во Велес по пат на електронско јавно наддавање (26.07.2021)

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

Објава 9/2021-ВЕ за издавање на деловен простор под закуп во Велес по пат на електронско јавно наддавање (26.07.2021) Деловниот простор со кој што стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје, подружница Велес може да биде издаден под закуп на правни и физички […]

Прочитај повеќе

Објава 9/2021-КУ за издавање на деловен простор под закуп во Куманово по пат на електронско јавно наддавање (26.07.2021)

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

Објава 9/2021-КУ за издавање на деловен простор под закуп во Куманово по пат на електронско јавно наддавање (26.07.2021) Деловниот простор со кој што стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје, подружница Куманово може да биде издаден под закуп на правни и физички […]

Прочитај повеќе

Објава 9/2021-СР за издавање на деловен простор под закуп во Струмица по пат на електронско јавно наддавање (26.07.2021)

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

Објава 9/2021-СР за издавање на деловен простор под закуп во Струмица по пат на електронско јавно наддавање (26.07.2021) Деловниот простор со кој што стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје, подружница Струмица може да биде издаден под закуп на правни и физички […]

Прочитај повеќе

Објава 9/2021-КА за издавање на деловен простор под закуп во Кавадарци по пат на електронско јавно наддавање (26.07.2021)

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

Објава 9/2021-КА за издавање на деловен простор под закуп во Кавадарци по пат на електронско јавно наддавање (26.07.2021) Деловниот простор со кој што стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје, подружница Кавадарци може да биде издаден под закуп на правни и физички […]

Прочитај повеќе

Објава 9/2021-КИ за издавање на деловен простор под закуп во Кичево по пат на електронско јавно наддавање (26.07.2021)

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

Објава 7/2021-КИ за издавање на деловен простор под закуп во Кичево по пат на електронско јавно наддавање (26.07.2021) Деловниот простор со кој што стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје, подружница Кичево може да биде издаден под закуп на правни и физички […]

Прочитај повеќе