Органограм

Одбор на Директори

Претседател, Трим Река

Извршен член Зоран Ѓоргијев

Неизвршен член/Независен Азем Фејзовски

Независен член Митко Белимов

Неизвршен член Шукри Масурица