Архива на огласи за деловен простор

Објава 2/2021-СК за продажба на деловен простор во Скопје по пат на електронско јавно наддавање (21.06.2021)

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

Објава 2/2020-СК за продажба на деловен простор во Скопје по пат на електронско јавно наддавање (21.06.2021) За деловниот простор кој е предмет на објавата на јавно наддавање, можат да се пријават за учество сите заинтересирани домашни и странски физички и правни лица кои можат да се стекнат со сопственост на деловен простор на територија на […]

Прочитај повеќе

Објава 7/2021-СК за издавање на деловен простор под закуп во Скопје по пат на електронско јавно наддавање (21.06.2021)

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

Објава 7/2021-СК за издавање на деловен простор под закуп во Скопје по пат на електронско јавно наддавање (21.06.2021) Деловниот простор со кој што стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје, подружница Скопје може да биде издаден под закуп на правни и физички […]

Прочитај повеќе

Објава 8/2021-СК за издавање на деловен простор под закуп во Скопје по пат на електронско јавно наддавање (21.06.2021)

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

Објава 8/2020-СК за издавање на деловен простор под закуп во Скопје по пат на електронско јавно наддавање (21.06.2021) Деловниот простор со кој што стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје, подружница Скопје може да биде издаден под закуп на правни и физички […]

Прочитај повеќе

Објава 7/2021-БТ за издавање на деловен простор под закуп во Битола по пат на електронско јавно наддавање (21.06.2021)

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

Објава 7/2021-БТ за издавање на деловен простор под закуп во Битола по пат на електронско јавно наддавање (21.06.2021) Деловниот простор со кој што стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје, подружница Битола може да биде издаден под закуп на правни и физички […]

Прочитај повеќе

Објава 7/2021-ОХ за издавање на деловен простор под закуп во Охрид по пат на електронско јавно наддавање (12.04.2021)

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

Објава 7/2021-ОХ за издавање на деловен простор под закуп во Охрид по пат на електронско јавно наддавање (21.06.2021) Деловниот простор со кој што стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје, подружница Охрид може да биде издаден под закуп на правни и физички […]

Прочитај повеќе

Објава 7/2021-ПП за издавање на деловен простор под закуп во Прилеп по пат на електронско јавно наддавање (21.06.2021)

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

Објава 7/2021-ПП за издавање на деловен простор под закуп во Прилеп по пат на електронско јавно наддавање (21.06.2021) Деловниот простор со кој што стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје, подружница Прилеп може да биде издаден под закуп на правни и физички […]

Прочитај повеќе

Објава 7/2021-ВЕ за издавање на деловен простор под закуп во Велес по пат на електронско јавно наддавање (21.06.2021)

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

Објава 7/2021-ВЕ за издавање на деловен простор под закуп во Велес по пат на електронско јавно наддавање (21.06.2021) Деловниот простор со кој што стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје, подружница Велес може да биде издаден под закуп на правни и физички […]

Прочитај повеќе

Објава 7/2021-КУ за издавање на деловен простор под закуп во Куманово по пат на електронско јавно наддавање (21.06.2021)

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

Објава 7/2021-КУ за издавање на деловен простор под закуп во Куманово по пат на електронско јавно наддавање (21.06.2021) Деловниот простор со кој што стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје, подружница Куманово може да биде издаден под закуп на правни и физички […]

Прочитај повеќе

Објава 7/2021-СР за издавање на деловен простор под закуп во Струмица по пат на електронско јавно наддавање (21.06.2021)

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

Објава 7/2021-СР за издавање на деловен простор под закуп во Струмица по пат на електронско јавно наддавање (21.06.2021) Деловниот простор со кој што стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје, подружница Струмица може да биде издаден под закуп на правни и физички […]

Прочитај повеќе

Објава 7/2021-КА за издавање на деловен простор под закуп во Кавадарци по пат на електронско јавно наддавање (21.06.2021)

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

Објава 7/2021-КА за издавање на деловен простор под закуп во Кавадарци по пат на електронско јавно наддавање (21.06.2021) Деловниот простор со кој што стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје, подружница Кавадарци може да биде издаден под закуп на правни и физички […]

Прочитај повеќе