Јавни набавки – архива

Оглас за јавна набавка број 13543/2021

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments

Број на оглас: 13543/2021 објавен на 03.08.2021 година Предмет на Договорот за јавната набавка: Ревизија на проектна документација за сите фази за комерцијалниот објект Дел од ДУП 8 урбана заедница Блок 8.2 Г.П. 7.10 во Охрид Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Ревизија на проектна документација за сите фази за комерцијалниот објект […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 13395/2021

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments

Број на оглас: 13395/2021 објавен на 30.07.2021 година Предмет на Договорот за јавната набавка: Изработка на проектна документација за објект Дел од ДУП 8 урбана заедница Блок 8.2 Г.П. 7.11 во Охрид Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Изработка на комплетна проектна документација, и тоа идеен проект, основен проект со сите фази, […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 13391/2021

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments

Број на оглас: 13391/2021 објавен на 30.07.2021 година Предмет на Договорот за јавната набавка: Изработка на проектна документација за објект Дел од ДУП 8 урбана заедница Блок 8.2 Г.П. 7.10 во Охрид Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Изработка на комплетна проектна документација, и тоаЧ идеен проект, основен проект со сите фази, […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 13045/2021

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments

Број на оглас: 13045/2021 објавен на 26.07.2021 година Предмет на Договорот за јавната набавка: Хотелски и угостителски услуги Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Обезбедување на хотелски и угостителски услуги, поради потребата за патувања во земјата и странство, каде што Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 12896/2021

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments

Број на оглас: 12896/2021 објавен на 23.07.2021 година Предмет на Договорот за јавната набавка: Набавка на услуга за технички прегледи и периодично испитување на системи за громобранска заштита и заземјување на катни гаражи и „Национална арена Тодор Проески“ Скопје Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Набавка на услуга за технички прегледи и […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 12740/2021

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments

Број на оглас: 12740/2021 објавен на 21.07.2021 година Предмет на Договорот за јавната набавка: Набавка за спроведување процедура за сертификација и екстерна проверка во согласност со стандардот ISO 9001:2015 Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Набавка на услуга за спроведување процедура за сертификација и екстерна проверка на Акционерското друштво за изградба и […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 12521/2021

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments

Број на оглас: 12521/2021 објавен на 19.07.2021 година Предмет на Договорот за јавната набавка: Набавка на лична заштитна опрема (ЛЗО) и работна облека (за обезбедувачи на имот и лица) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Набавка на лична заштитна опрема (ЛЗО) и работна облека (за обезбедувачи на имот и лица) во Акционерското […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 12340/2021

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments

Број на оглас: 12340/2021 објавен на 15.07.2021 година Предмет на Договорот за јавната набавка: Сервисирање и поправка на службени патнички возила и моторцикли Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Сервисирање и поправка на службени патнички моторни возила и моторцикли, согласно описите и единечните количини дадени во Техничката спецификација и Спецификациите со цени. […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 12423/2021

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments

Број на оглас: 12423/2021 објавен на 16.07.2021 година Предмет на Договорот за јавната набавка: Телекомуникациски услуги во мобилна телефонија Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Набавка на телекомуникациски услуги во мобилна телефонија–користење на мобилна телефонија 24 (дваесет и четири) часа на ден, 7 (седум) дена во неделата со национален сообраќај кон сите […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 11514/2021

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments

Број на оглас: 11514/2021 објавен на 06.07.2021 година Предмет на Договорот за јавната набавка: Tековно и инвестиционо одржување на објектите со кои стопанисува АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Изведба на градежни, градежно–занатски, занатски, инсталатерски и […]

Прочитај повеќе