Јавни набавки – архива

Оглас за јавна набавка број 11225/2021

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments

Број на оглас: 11225/2021 објавен на 01.07.2021 година Предмет на Договорот за јавната набавка: Набавка на услуга за вршење на контролни прегледи потребни за добивање на Сертификат за стадион и безбедност на „Национална арена Тодор Проески“ Скопје Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Извршување на контролни прегледи на „Национална Арена Тодор Проески“ […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 09840/2021

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments

Број на оглас: 09840/2021 објавен на 10.06.2021 година Предмет на Договорот за јавната набавка: Одржување на информатичка опрема Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Сервисирање и одржување на информатичка опрема што е во активна употреба во Друштвото, а истата е надвор од гарантен рок, согласно описот и количините во Техничката спецификација која […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 09277/2021

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments

Број на оглас: 09277/2021 објавен на 02.06.2021 година Предмет на Договорот за јавната набавка: Набавка на опрема за видео надзор и одржување и сервис на видео надзорот во АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката–Скопје Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Дел 1–Одржување […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 07788/2021

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments

Број на оглас: 07788/2021 објавен на 11.05.2021 година Предмет на Договорот за јавната набавка: Набавка на течни горива Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Набавка на течни горива–бензин, дизел гориво за патничките моторни возила на АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката–Скопје во […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 07267/2021

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments

Број на оглас: 07267/2021 објавен на 29.04.2021 година Предмет на Договорот за јавната набавка: Набавка на материјали потребни за одржување на тревната површина на ,,Национална арена Тодор Проески“–Скопје: тревен бусен, семе, тресет и речен песок, артикли за прихрана и заштита Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Набавка на материјали потребни за одржување […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 06724/2021

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments

Број на оглас: 06724/2021 објавен на 21.04.2021 година Предмет на Договорот за јавната набавка: Изложување на станбен простор и деловен простор со кој стопанисува АД за изградба и стопанисување со станбен и со деловен простор од значење за Републиката–Скопје за Реон 2 и Реон 3 Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Изложување […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 06569/2021

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments

Број на оглас: 06569/2021 објавен на 19.04.2021 година Предмет на Договорот за јавната набавка: Набавка за спроведување процедура интерна проверка во согласност со стандардот ISO 9001:2015 Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Спроведување процедура интерна проверка, и тоа 12 и 24 месеци на системот за управување со квалитет во согласност со барањата […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 06514/2021

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments

Број на оглас: 06514/2021 објавен на 19.04.2021 година Предмет на Договорот за јавната набавка: Лиценци за антивирусно решение за персонални компјутери и сервери Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Набавка на 350 лиценци со важност од 2 (две) години за софтвер за заштита на персонални компјутери и сервери од компјутерски вируси и […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 06193/2021

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments

Број на оглас: 06193/2021 објавен на 13.04.2021 година Предмет на Договорот за јавната набавка: Ревизија на проектна документација за сите фази за комерцијалниот објект Г.П. 4.17 ДУП Градска Четврт И О4, Даре Џамбаз, Општина Центар Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Ревизија на проектна документација за сите фази за комерцијалниот објект Г.П. 4.17 […]

Прочитај повеќе

Оглас за јавна набавка број 05104/2021

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments

Број на оглас: 05104/2021 објавен на 26.03.2021 година Предмет на Договорот за јавната набавка: Набавка на стоки и услуги за тековно и инвестиционо одржување и сервисирање на електрични, водоводни и машински инсталации, со системот за греење на теренот на „Национална арена Тодор Проески“ Скопје, согласно описот и единечните количини во Техничката спецификација. Тековното одржување ги […]

Прочитај повеќе