Оглас за јавна набавка број 10663/201

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments


Број на оглас: 10663/201 објавен на 24.10.2019 година

Предмет на Договорот за јавна набавка: Набавка на тонери и кертриџи за печатари, копир апарати и факс апарати и резервни делови за печатари, копир апарати и факс апарати

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Линк до огласот: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/925fdc46-054f-4b7a-b7cc-f73692bb0221/14

Share This