Оглас за јавна набавка број 12683/2019

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments


Број на оглас: 12683/2019 објавен на 19.11.2019 година

Предмет на Договорот за јавна набавка: Проценка на ризик на работни места и обука на вработени

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Предметот на набавката треба да ги опфаќа следните работи согласно Правилникот за условите за вработените, организацијата, техничките и други услови кои треба да ги исполни правното или физичкото лице за вршење стручни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/08) • Обука на вработените за безбедност и здравје при работа, • Проценка на ризик на работни места, • Концепт на изјава за безбедност на работни места, • Мерење на осветленост моментално / природно или вештачко по мерно место, • Мерење на микроклиматски услови (температура, релативна влажност и струење на воздухот) моментално, • Мерење на бучава (моментално) и • Мерење на електрични заземјувања по мерно место

Линк до огласот: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/4386b017-d83b-48de-9ac1-bee5769d082f/13

Share This