Оглас за Конкурс за избор на идејно решение број 14420/2019

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments


Број на оглас: 14420/2019 објавен на 11.12.2019 година

Предмет: Конкурс за избор на идејно решение за објект ГП 04.01 Јужен дел-централно градско подрачје во Скопје

Подетален опис на предметот: Изработка на идејно решение за објект ГП 04.01 Јужен дел–Централно градско подрачје во Скопје. Планираната површина за градба изнесува 1507,00 м2, на парцела со површина од 2.153,00 м2, класа на намена А2, со можност за процентуална застапеност со компатибилни класи на намени (деловен простор), а вкупната површина за изградба на сите надземни етажи изнесува 12.055,00 м2. Објектот е предвиден со максимална катност од П+6+Пк, а максималната висина на хоризонталниот венец изнесува 22,00 м. Идејното решение да биде изработено во согласност со Општите и Посебните услови за изградба од Деталниот урбанистички план Градска Четврт И 04, Даре Џамбаз, Општина Центар Скопје, Проектната програма и важечките законски прописи.

Линк до огласот: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/a97b688d-6d82-46c5-91be-adc9e531852b/6

Share This