Оглас за јавна набавка број 14592/2019

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments


Број на оглас: 14592/2019 објавен на 13.12.2019 година

Предмет на Договорот за јавна набавка: Осигурување на имот и опрема, каско осигурување на моторни возила и осигурување на работници од несреќен случај (незгода) на ниво на Друштво

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Дел 1 – Осигурување на имот и опрема од пожар и некои други опасности и парични средства од пожар и кражба (во каса и при транспорт) и уметнички слики од пожар и кражба. – Осигурување на катни гаражи (имот и опрема) (пожар, машини од кршење, стакло од кршење) без франшиза и со откупена амортизација. – Осигурување на Национална арена „Тодор Проески“ во Скопје (имот и опрема) (пожар, машини од кршење, стакло од кршење) без франшиза и откупена амортизација.

Дел 2 – Осигурување на работници од несреќен случај (незгода) 24/7 просторно и временски неограничено.

Дел 3 – Каско осигурување на моторни возила со вклучен ризик од кражба во цела Европа и незгода за возачи сите патници.

Линк до огласот: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/794e4e8a-60d9-4fe5-9783-a418ce488b64/1

Share This