Оглас за јавна набавка број 14976/2019

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments


Број на оглас: 14976/2019 објавен на 19.12.2019 година

Предмет на Договорот за јавна набавка: Набавка на производи за бифе и пијалоци

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Набавка на производи за бифе и пијалоци и тоа-чаеви, вода, сокови, млеко, шеќер, мед, кафе (мелено, инстант, еспресо, макијато, капучино), топло чоколадо, чаши за вода, чоколадни бонбони и апетисани и друго, дадени во спецификацијата, сукцесивно во текот на две години.

Линк до огласот: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/557244b8-4640-493d-9b9b-71673bd5fee9/14

Share This