Оглас за јавна набавка број 15148/2019

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments


Број на оглас: 15148/2019 објавен на 23.12.2019 година

Предмет на Договорот за јавна набавка: Закупување на простор за објави на огласи и известувања во новинско издавачки куќи

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Набавка на услуги за објавување огласи (огласи за вработувања, соопштенија, известувања и други објави) во печатени дневни медиуми за потребите на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката–Скопје за времетраење од 1 (една) година.

Линк до огласот: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/a56fb064-8b10-4795-844a-ddd66443de6b/14

Share This