Оглас за јавна набавка број 15651/2019

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments


Број на оглас: 15651/2019 објавен на 30.12.2019 година

Предмет на Договорот за јавна набавка: Набавка на услуги за сервисирање и одржување на системи и опрема на „Националната арена Тодор Проески“ Скопје – аудио систем за озвучување, системот за билети и контролиран пристап до стадионот, видео бимови и системот за командување на видео бимови, рефлекторски систем и осветлување, механизација и разни прислужни машини, електрични, водоводни и машински инсталации, со системот за греење на теренот, фекални, водоводни и противпожарни пумпи и УПС системи

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Набавка на услуги за сервисирање и одржување на системи и опрема на „Национална арена Тодор Проески–Скопје“ – аудио систем за озвучување, – систем за билети и контролиран пристап до стадионот, – видео бимови и системот за командување на видео бимови, – рефлекторски систем и осветлување, – механизација и разни прислужни машини, – електрични, водоводни и машински инсталации, со системот за греење на теренот, – фекални, водоводни и противпожарни пумпи, – УПС системи. Набавката опфаќа тековно и инвестиционо одржување и сервисирање на системите и опремата на стадион со демонтажа и монтажа на нови делови согласно Техничките спецификации.

Линк до огласот: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/38124d41-9893-476f-9f24-8ab3fb119751/1

Share This