Оглас за јавна набавка број 06416/2020

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments


Број на оглас: 06416/2020 објавен на 29.04.2020 година

Предмет на Договорот за јавна набавка: Tековно и инвестиционо одржување на објектите со кои стопанисува АД за изградба и стопанисување
со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје и обврски во гарантен рок.

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Изведба на градежни, градежно–занатски, занатски, инсталатерски и други услуги за тековно  инвестиционо одржување на станбениот и деловниот простор и други објекти со кои стопанисува Акционерското друштво и обврски во гарантен рок, согласно описот на позициите и единечни количини дадени во техничката спецификација за – Подружница Скопје, Подружница Битола, Подружница Велес, Подружница Куманово, Подружница Кавадарци, Подружница Кочани, Подружница Штип, Подружница Тетово, Подружница Кичево,
Подружница Охрид, Подружница Струмица и Подружница Прилеп..

Линк до огласот: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/a21d4afe-8b26-4c5f-a92b-744c6033a4a5/1

Share This