Оглас за јавна набавка број 06821/2020

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments


Број на оглас: 06821/2020 објавен на 08.05.2020 година

Предмет на Договорот за јавна набавка: Градежни работи за изградба на објект УB 41 ГП 8 Сарај Скопје.

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Количините за изведба на градежни, градежно занатски, занатски, инсталатерски и други работи за изградба на објект УВ 41 ГП 8 Сарај Скопје се утврдени во Предмерот изработен од Проектантот „ПРИМА ИНЖЕНЕРИНГ“ ДОО-Скопје. Поради големината на основниот проект, истиот можете да го најдете прикачен на веб страната на АДСДП, во делот Јавни набавки/Огласи во тек, каде што во истоимениот предмет на јавната набавка на дополнителен линк, Основниот проект ќе биде прикачен и истиот ќе може да се преземе.

Линк до огласот: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/46e922cd-9b2e-4090-812c-584304c052c3/1

Линк до пропратната документација: https://ln2.sync.com/dl/5822562c0/nzrkupah-nudnxdxr-7kwumv35-wka7z9xq/view/default/5838564930012

Проекти електрика и водовод: jn_saraj.zip

Share This