Оглас за јавна набавка број 07367/2020

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments


Број на оглас: 07367/2020 објавен на 20.05.2020 година

Предмет на Договорот за јавна набавка: Градежни работи за изградба на објект Венец 2 Ламела 1 и 2 во Дебар.

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Количините за изведба на градежни, градежно занатски, занатски, инсталатерски и други работи за изградба на објект Венец 2 Ламела 1 и 2 во Дебар се утврдени во Предмерот изработен од Проектантот „ИНТ ГЛОБАЛ ИНЖЕНЕРИНГ АВ“ увоз извоз ДООЕЛ-Битола. Поради големината на основниот проект, истиот можете да го најдете прикачен на веб страната на АДСДП, во делот Јавни набавки/Огласи во тек, каде што во истоимениот предмет на јавната набавка на дополнителен линк, Основниот проект ќе биде прикачен и истиот ќе може да се преземе.

Линк до огласот: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/fd5aa444-64ae-4b39-9fa6-1b0cc714239f/1

Линк до пропратната документација: http://adsdp.com.mk/jn_dokumenti/stanb_zgr_soc_debar.pdf

Share This