Оглас за јавна набавка број 07437/2020

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments


Број на оглас: 07437/2020 објавен на 21.05.2020 година

Предмет на Договорот за јавна набавка: Градежни работи за изградба на објект ГП 5.6.1 во Гевгелија

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Количините за изведба на градежни, градежно занатски, занатски, инсталатерски и други работи за изградба на објект ГП 5.6.1 во Гевгелија се утврдени во Предмерот изработен од Проектантот „ИНКОМ ИНЖЕНЕРИНГ“ ДООЕЛ извоз-увоз Скопје. (Поради големината на основниот проект, истиот можете да го најдете прикачен на веб страната на АДСДП, во делот Јавни набавки/Огласи во тек, каде што во истоимениот предмет на јавната набавка на дополнителен линк, Основниот проект ќе биде прикачен и истиот ќе може да се преземе.).

Линк до огласот: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/3e4bcedc-2f64-4586-925f-90847dbabc25/1

Линк до пропратната документација: http://adsdp.com.mk/jn_dokumenti/gevgelija.pdf

Share This