Оглас за јавна набавка број 07618/2020

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments


Број на оглас: 07618/2020 објавен на 26.05.2020 година

Предмет на Договорот за јавна набавка: Набавка на услуга за тековно одржување и сервисирање на УПС системи на „Национална арена Тодор Проески“ Скопје

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Набавката опфаќа тековно одржување и сервисирање на 5 (пет) УПС единици марка Риелло упс модел ЦМД МПЊ 300 кои се поставени во “Национална Арена Тодор Проески–Скопје”. Тековното одржување и сервисирање на УПС системите опфаќа промена на дотраени (расипани делови) со вклучена работна рака за демонтажа и монтажа, сервисирање, дијагностицирање на дефекти, месечен преглед кој опфаќа проверка на параметрите на УПС-те од контролната соба и по потреба софтверско подесување на алармните состојби, сетирање на софтверот и лиценцирано апдејтување на софтверот, редовни месечни проверки, тестирање на целокупниот УПС систем и симулација на испад на мрежен напон со контрола на капацитет и издржливост на батериите при оптеретување на излез, месечно мерење и контрола на сите влезни и излезни напонски параметри и мерни точки на електронските склопови и се останато кое е наведено во техничката спецификација.

Линк до огласот: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/55b28235-9127-41e7-85c6-3d3ef84a77f7/14

 

Share This