Оглас за јавна набавка број 09616/2020

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments


Број на оглас: 09616/2020 објавен на 01.07.2020 година

Предмет на Договорот за јавна набавка: Набавка на електрична енергија

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Набавка и испорака на електрична енергија, во објекти со кои стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје, согласно мерните места регистрирани на Акционерското друштво, дадени во прилог на техничката спецификација. Носителот на набавката е должен постојано да ја испорачува електричната енергија, предмет на договорот, преку соодветниот електроенергетски систем до сите објекти на Договорниот орган. Носителот на набавката ќе го снабдува Договорниот орган со електрична енергија врз основа на потребите на Договорниот орган. Мерењето на испорачаната електрична енергија го врши Операторот на дистрибутивниот систем.

Линк до огласот: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/84b046b0-46a7-43fb-b7f4-4ad14032d0c3/1

 

 

Share This