Оглас за јавна набавка број 09772/2020

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments


Број на оглас: 09772/2020 објавен на 03.07.2020 година

Предмет на Договорот за јавна набавка: Телекомуникациски услуги

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Телекомуникациски услуги за потребите на АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката–Скопје по вид и количина дадени во Техничката спецификација. Предмет на јавна набавка се следниве услуги – Фиксна телефонија (ИП и ПСТН), – Клауд виртуелна средина за серверска инфраструктура (платформа како услуга–ПааС), – Инфраструктурно поврзување на Дирекцијата и подружниците со дата центарот на клауд провајдерот со вклучена фиревал заштита на корпоративната мрежа, – Хостинг на веб сајтот и емаил сандачињата, како и – Интернет услуги..

Линк до огласот: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/774eca43-8ab1-49c9-b594-89fa4b873051/1

 

 

Share This