Оглас за јавна набавка број 10216/2020

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments


Број на оглас: 10216/2020 објавен на 13.07.2020 година

Предмет на Договорот за јавна набавка: Градежни работи за изградба на објект Блок 40. дел индустриска зона – Локалитет 1 ГП 2.1 во Велес

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Количините за изведба на градежни, градежно занатски, занатски, инсталатерски и други работи за изградба на објект Блок 40. дел индустриска зона – Локалитет 1 ГП 2.1 во Велес се утврдени во Предмерот изработен од Проектантот „ВЕКТОР 90 Томе“ ДООЕЛ-Струмица. Поради големината на основниот проект, истиот можете да го најдете прикачен на веб страната на АДСДП, во делот Јавни набавки/Огласи во тек, каде што во истоимениот предмет на јавната набавка на дополнителен линк, Основниот проект ќе биде прикачен и истиот ќе може да се преземе.

Линк до огласот: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/a038d9a4-5643-4b59-bc71-e75f87656650/1

Линк до основниот проект: http://adsdp.com.mk/jn_dokumenti/osn_proekt_gp21_blok40_veles.pdf

 

Share This