Оглас за јавна набавка број 11461/2020

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments


Број на оглас: 11461/2020 објавен на 10.08.2020 година

Предмет на Договорот за јавна набавка: Одржување, сервисирање и испитување на ПП апарати и стабилни инсталации за откривање, јавување и гаснење на пожари и откривање на експлозивни смеси во АДИССДП – Скопје и набавка на ПП апарати и опрема

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Одржување, сервисирање и испитување на ПП апарати и стабилни инсталации за откривање, јавување и гаснење на пожари и откривање на експлозивни смеси во конкретен деловен простор со кој стопанисува и е во надлежност на АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката–Скопје и набавка на ПП апарати и опрема, односно во сите Подружници (ПО) и Работни единици (РЕ) во состав, согласно техничката спецификација.

Линк до огласот: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c19a1e4e-8acd-4728-be0a-700ffcd1d8ed/14

 

 

Share This