Оглас за јавна набавка број 11702/2020

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments


Број на оглас: 11702/2020 објавен на 14.08.2020 година

Предмет на Договорот за јавна набавка: Набавка на услуга за тековно одржување и сервисирање на Автоматски систем за паркирање на возила во катна гаража Солунски Конгрес (лифтови,картови и слајдери за транспорт на возила)

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Набавка на услуга за тековно одржување и сервисирање на автоматскиот систем за паркирање на возила во катна гаража ”Солунски Конгрес” (лифтови, картови и слајдери за транспорт на возила), согласно описот во Спецификацијата. Набавката опфаќа тековно одржување и сервисирање на автоматскиот систем за паркирање на возила со дневна, неделна и месечна проверка. Промена на деловите предвидени во Спецификацијата, нивна демонтажа, набавка на нови делови и нивна монтажа, како што се – водилки на платформи, сензори за висина, фото сензори, индукативни и виљушкасти сензори, цилиндри, фаќачки уреди, тркала, лизгачи, кабли, редуктори, кочници, товарни запчаници, тркала на слајдери и картови, спојници, одбојник, подмачкување, проверка и замена на масло, чистење на сензори и панел на неделна основа итн. Достапност на сервисерите – 24 часа по повик.

Линк до огласот: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/918a2b7a-700d-44ef-868a-b8508373684f/14

 

 

Share This