Објава 4/2020-СК за издавање на деловен простор под закуп во Скопје по пат на електронско јавно наддавање (02.09.2020)

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

Објава 4/2020-СК за издавање на деловен простор под закуп во Скопје по пат на електронско јавно наддавање (02.09.2020)

Деловниот простор со кој што стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје, подружница Скопје може да биде издаден под закуп на правни и физички лица (домашни и странски) на определено време до 5 (пет) години. Деловниот простор се издава во видена состојба. За подетални информации за објавата, преземете го интегралниот текст. Пријавувањето за учество на јавното наддавање се врши на http://www.deloven-prostor.mk Објавата трае од 02.09.2020 до 16.09.2020
Share This