Оглас за јавна набавка број 13172/2020

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments


Број на оглас: 13172/2020 објавен на 15.09.2020 година

Предмет на Договорот за јавна набавка: Градежни работи за изградба на објект Борис Кидрич Ламела 2 во Пехчево.

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Количините за изведба на градежни, градежно занатски, занатски, инсталатерски и други работи за изградба на објект Борис Кидрич Ламела 2 во Пехчево се утврдени во Предмерот изработен од Проектантот „ПРИМА ИНЖЕНЕРИНГ“ Скопје. – ПОРАДИ ГОЛЕМИНАТА НА ОСНОВНИОТ ПРОЕКТ ИСТИОТ МОЖЕТЕ ДА ГО НАЈДЕТЕ ПРИКАЧЕН НА ВЕБ СТРАНАТА НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА–СКОПЈЕ www.adsdp.mk, во делот Јавни набавки/Огласи во тек, каде што во истоимениот предмет на јавната набавка на дополнителен линк, ОСНОВНИОТ ПРОЕКТ ќе биде прикачен и истиот ќе може да се преземе.

Линк до огласот: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/00edfb7b-9932-4041-aec9-8b93fb9d77d6/1

Линк до пропратната документација: ZIP документ, 115.602 КВ

Share This