Оглас за јавна набавка број 13405/2020

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments


Број на оглас: 13405/2020 објавен на 18.09.2020 година

Предмет на Договорот за јавна набавка: Набавка на течни горива.

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Набавка на течни горива – бензин, дизел гориво за патнички моторни возила на АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката–Скопје, сукцесивно од бензиски пумпи на Понудувачот со користење на безготовинска картичка во текот на 2 (две) години. – Сукцесивна набавка и испорака на екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ–1 во Подружниците Битола и Прилеп, по вид и количина согласно спецификацијата, со место на испорака во Подружниците.

Линк до огласот: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/27025177-ca24-444f-bfd1-9e6bf3496fb4/14

Share This