Оглас за јавна набавка број 14185/2020

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments


Број на оглас: 14185/2020 објавен на 30.09.2020 година

Предмет на Договорот за јавна набавка: Градежни работи за изградба на објект Драчевик Б 2.3 XIII бригада во Кочани.

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Количините за изведба на градежни, градежно занатски, занатски, инсталатерски и други работи за изградба на објект Драчевик Б 2.3 13-та бригада во Кочани се утврдени во Предмерот изработен од Проектантот „ДЕЛТА ИНВЕСТ“ ДОО Скопје.

Линк до огласот: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/20494ed9-e166-4d91-a45b-c2389a801374/1

Share This