Оглас за јавна набавка број 14812/2020

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments


Број на оглас: 14812/2020 објавен на 09.10.2020 година

Предмет на Договорот за јавна набавка: Превод на деловни документи од македонски на англиски, српски, хрватски, словенечки, босански, црногорски и албански и обратно.

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Превод на деловни документи од македонски на англиски, српски, хрватски, словенечки, босански, црногорски и албански јазик и обратно, по претходен писмен налог од страна на АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката, согласно техничката спецификација.

Линк до огласот: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/d71a383a-baf7-4869-b892-b273247bc0c0/13

Share This