Оглас бр. 8/2020-СК за продажба на станбен простор и гаражни места во Скопје по пат на усно позитивно јавно наддавање (19.10.2020)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Предмет на јавното наддавање се 1 стан и 10 гаражни(паркинг) места  во Скопје и тоа:

1 ИЗГРАДЕНА СТАНБЕНА ЕДИНИЦА во ОБЈЕКТ на ул. Пандил Шишков, бр.24, во Скопје

4 ГАРАЖНИ (ПАРКИНГ) МЕСТА ВО ОБЈЕКТ 3.1 ИСТОЧНА ИНД. ЗОНА, Бул. ,,Трета Македонска Бригада,, бр. 41 – Скопје

4 ГАРАЖНИ (ПАРКИНГ) МЕСТА ВО ОБЈЕКТ 3.2 ИСТОЧНА ИНД. ЗОНА, Бул. ,,Трета Македонска Бригада,, бр. 43 – Скопје

2 ГАРАЖНИ (ПАРКИНГ) МЕСТА ВО ОБЈЕКТ РАДИО БРАН ул. ,,Митрополит Теодосиј Гологанов,, бр. 64А – Скопје

За подетални информации за огласот, преземете го Интегралниот текст, пријавата  и изјавата за изграден стан, пријавата и изјавата за стан во градба и пријавата и изјавата за гаражни места.

За дополнителни информации преземете ги Правилата за продажба и Одлуката за продажба.

Огласот е отворен од 19.10.2020 до 27.10.2020

Становите можат да се видат на лице место секој работен ден од 19.10.2020 до 27.10.2020 година од 10:00 – 13:00 часот по претходен договор со лицата за контакт:

Елизабета Радинска тел. 02/2633-882;

Билјана Величковска тел. 02/2633-888;

Борче Флоровски тел. 072/758-538;

Срѓан Александров тел. 077/513-015;

Share This