Оглас за јавна набавка број 15939/2020

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments


Број на оглас: 15939/2020 објавен на 28.10.2020 година

Предмет на Договорот за јавна набавка: Изработка на проектна документација за објект ГП2.3.03 ДУП за ЧЕТВРТ 2 во Прилеп

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Линк до огласот: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/9d47dcb1-b5bc-4b59-815a-4b47cd9a0d51/14

Линк до основниот проект: http://adsdp.com.mk/jn_dokumenti/JN15939-2020.zip

 

Share This