Оглас за јавна набавка број 16654/2020

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments


Број на оглас: 16654/2020 објавен на 09.11.2020 година

Предмет на Договорот за јавна набавка: Набавка на Одржување и сервис на видео надзорот во АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Одржување и сервисирање на видео надзор во АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката–Скопје и тоа на следните места (локации) – Седиште на акционерското друштво–ул. „Орце Николов“ бр. 138, Скопје, – „Национална арена Тодор Проески“–ул. „1732“ б.б., Скопје, – Катна гаража „Разловечко востание“–ул. „Мирче Ацев“ бр. 2, Скопје, – Катна гаража „Солунски конгрес“–ул. „1740“ бр. 11, Скопје, – Катна гаража „Кресненско востание“–ул. „Филип Втори Македонски“ бр. 9-а, Скопје, – Катна гаража „Смилевски конгрес“–ул. „Иљо Војвода“ б.б., Скопје.

Линк до огласот: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c16eed84-2b2c-4c02-9790-7a8fbdd530fa/14

 

 

Share This