Оглас за јавна набавка број 16896/2020

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments


Број на оглас: 16896/2020 објавен на 12.11.2020 година

Предмет на Договорот за јавна набавка: Набавка на информатичка и телекомуникациска опрема

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Набавка на активна и пасивна мрежна опрема, компјутери и печатари, по количини дадени во Спецификациите за секој Дел одделно.

Линк до огласот: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/e41e0946-197c-4fc6-abde-a8064de9e4ae/1

 

Share This