Оглас за јавна набавка број 17212/2020

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments


Број на оглас: 17212/2020 објавен на 18.11.2020 година

Предмет на Договорот за јавна набавка: Изнајмување на мултифункциски уреди, печатачи и скенери

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Изнајмување на мултифункциски уреди, печатачи и скенери по количини согласно Техничката спецификација..

Линк до огласот: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/6bce05bf-5c40-4c1c-adec-e4c8a3331ccc/14

 

Share This