Оглас за јавна набавка број 17541/2020

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments


Број на оглас: 17541/2020 објавен на 26.11.2020 година

Предмет на Договорот за јавна набавка: Набавка на услуга за тековно одржување и сервисирање на дизел агрегатски постројки на катни гаражи и „Национална арена Тодор Проески“ – Скопје

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Набавка на услуги за тековно одржување и сервисирање на дизел агрегатски постројки на катни гаражи и ”Национална арена Тодор Проески”–Скопје, вкупно 8 (осум), согласно техничката спецификација, и тоа – 4 (четири) агрегатски постројки на ”Национална арена Тодор Проески”–Скопје, од кои 3 (три) постројки се модел ФГ Вилсон П275Х2 со моќност 275 ква/220 књ и 1 (една) агрегатска постројка модел Матиса 350 ква тип ВМ1 350 АД, – 1 (една) агрегатска постројка на катна гаража Солунски Конгрес модел Еуроенергѕ Јенератор ЕСГ 200 сериски број 28064/14 ква 200 В 231/400, – 1 (една) агрегатска постројка на катна гаража Разловечко Востание модел Матиса ФМ2–400АД ква 400 320КЊ сериски број ММ14543 од 2014 година, – 1 (една) агрегатска постројка на катна гаража Кресненско Востание модел КапелоΣ Диеселс мотор Марелли Генераторс тип МЈБ 250МА4–Б сериски број МБ17982 ква 165 и – 1 (една) агрегатска постројка на катна гаража Смилевски Конгрес модел КЈ Поњер Генератор 5КЈА75АТБ ква 75 со сериски број 5КЈ9583. Под тековно одржување и сервисирање на агрегатите спаѓаат следниве услуги периодичен преглед на 60 (шеесет) дена, промена на филтри за гориво, масло, филтри за масло, сепаратор за вода, антифриз, акумулаторска батерија 12 В 180 Ах, акумулаторска батерија 12 В 95 Ах, каиши, затегачи на каиши, греачи на антифриз и дежурство на настани по повик

Линк до огласот: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/fdbe3285-7321-4b09-9b1f-d4b66c089812/14

 

Share This