Оглас за јавна набавка број 18360/2020

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments


Број на оглас: 18360/2020 објавен на 04.12.2020 година

Предмет на Договорот за јавна набавка: Градежни работи за изградба на објект Борис Кидрич Ламела 2 во Пехчево

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Линк до огласот: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/4b9dd400-2624-40fb-9681-63a252f38b08/1

Линк до основниот проект: http://adsdp.com.mk/jn_dokumenti/JN18360-2020-Pehcevo.zip

 

Share This