Оглас за јавна набавка број 19674/2020

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments


Број на оглас: 19674/2020 објавен на 28.12.2020 година

Предмет на Договорот за јавна набавка: Набавка на средства за хигиена

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Набавка и испорака на средства за хигиена средства за чистење стакло, тоалет, мебел, средства за дезинфекција, крпи за чистење, метли, џогери, ракавици хигиенски, прашак, сол и сјај за машина за садови, сунѓери, освежувачи за просторија и слично по претходни писмени порачки за потребите на АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката–Скопје, сукцесивно во текот на 2 (две) години, согласно описот и апроксимативните количини дадени во Спецификацијата.

Линк до огласот: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/3a5757bc-f82c-48db-9fbf-5d18652bc609/14

Share This