Оглас за јавна набавка број 00076/2021 и измена

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments


Број на оглас: 00076/2021 објавен на 05.01.2021 година

Известување за измена објавено на 08.01.2021 година

Предмет на Договорот за јавна набавка: Набавка на услуги за тековно и инвестиционо одржување и сервисирање на видео бимови и системот за командување на видео бимови на „Национална арена Тодор Проески“”–Скопје

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Набавката опфаќа тековно и инвестиционо одржување и сервисирање на 6 (шест) видео бимови и системот за командување на видео бимови. Одржување на софтверот, редовни проверки по повик, дежурство на настани по повик, промена на деловите кои се опишани во спецификацијата, нивна демонтажа, набавка на нови делови со нивна монтажа како што се дисплеј–панели, видео карта за модул, модули, БНЦ Оптик пенкала–предајни, конвертори БНЦ–ЛАН, драјвер компјутери за дисплеи, клима уреди за ладење и се останато кое што е дадено во Спецификацијата.

Линк до огласот: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/1a69a842-2f6f-4705-87c3-49f2ab1616c2/14

Линк до известување за измена: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-attachment/ac90795d-2511-4927-97d6-fb81b3b85b8f

Share This