Оглас за јавна набавка број 00097/2021

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments


Број на оглас: 00097/2021 објавен на 08.01.2021 година

Предмет на Договорот за јавна набавка: Набавка на услуга за тековно одржување и сервисирање на механизација и разни прислужни машини на „Национална арена Тодор Проески“–Скопје

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Набавка на услуга за тековно одржување и сервисирање на механизација и разни прислужни машини на „Национална арена Тодор Проески“–Скопје, по единечни количини согласно Техничката спецификација. Набавката опфаќа тековно одржување и сервисирање на механизација и разни прислужни машини (трактор, косилка, ваљак, машина за чистење на подови, дувалки и др.) на „Национална арена Тодор Проески“–Скопје, согласно Спецификацијата. Тековното одржување ги опфаќа услугите сервисирање, замена на резервни делови со демонтажа, набавка и монтажа, редовни сервиси со промена на моторно масло, филтри, свеќици и се останато кое што е наведено во Спецификацијата. За извршување на услугата одржување и сервисирање на трактор и прислужни машини и промена на резервни делови се дава работен налог од страна на нарачателот потпишан од овластените лица на двете договорни страни.

Линк до огласот: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c805bb63-2fe3-40d3-9393-bc039b2e89a7/14

Share This