Оглас за јавна набавка број 02591/2021

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments


Број на оглас: 02591/2021 објавен на 22.02.2021 година

Предмет на Договорот за јавната набавка: Набавка на течни горива

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Набавка на течни горива–бензин, дизел гориво за патничките моторни возила на АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката–Скопје во Дирекција и во Подружниците Скопје, Битола, Струмица, Куманово, Тетово, Прилеп, Кичево, Кочани, Охрид, Велес, Штип и Кавадарци, сукцесивно од бензиски пумпи на Понудувачот со користење на безготовинска картичка во текот на 2 (две) години.

Линк до огласот: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/15f1d27e-5b25-487d-9258-79d9c7ad4411/14

Share This