Оглас за јавна набавка број 02945/2021

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments


Број на оглас: 02945/2021 објавен на 25.02.2021 година

Предмет на Договорот за јавната набавка: Резервација и набавка на авионски билети за службени патувања

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Резервација и набавка на авионски билети за службени патувања за потребите на вработените во Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката–Скопје, согласно Техничката спецификација.

Линк до огласот: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/38bea378-2de2-4749-b5dc-9982022ea0ed/14

Share This